K.V.K.K Metni

KÜÇÜKKÖY ESNAF ODASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI PRENSİPLERİ

Esnaf Odamız’ın kuruluş tarihinden bugüne kadar beyan ve sair surette edindiği ve üyeleri ile diğer 3. kişilere ait tüm bilgi ve veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, iştigal amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklanacak şekilde kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Esnaf Odamız Veri Sorumlusu sıfatıyla, öncelikle özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak iş bu verilere erişilmesini önleme ve veri güvenliğini sağlama amacıyla, gereken tüm uygun ve gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler, herhangi bir sınırlama manasına gelmemek üzere şunlardır:

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, iş ve ev adresleri, iş ev ve cep telefon numaraları, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi / hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, ve üyeler ile diğer 3 kişiler tarafından Esnaf Odamıza bizzat teslim edilen bilgi ve belgelerdeki verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri;

Paylaştığınızda kişisel verileriniz;

· Esnaf Odamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak üzere, Esnaf Odamızın faaliyet ile yönetim stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

· Esnaf Odamız nezdindeki tüm idari operasyonların yürütülmesi,

· Esnaf Odamız’ın fiili kullanımında olan hizmet binalarında ve hizmet araçlarında fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

· Üye/Oda, Hizmet Alan/Hizmet Veren, Tedarikçi/ Müşteri ve benzeri ilişkilerinin kurulması,

· Çalışanlarımız, Üyelerimiz, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin sağlanması,

· Esnaf Odamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

· Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması

ve/veya

· Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer ve diğer tüm etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlanması, lehe ve aleyhe olan yasal yükümlüklerin hatırlatılması amacıyla işlenecektir.

Kişisel Verileri Toplama Ve Saklama Usulü;

Esnaf Odamızla paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Hangi şekilde elde edildiği ve toplandığı fark etmeksizin, kişisel verilerinizin tamamı elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, değiştirilmemeleri, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken önlemler alınmış olup, teknik ve dijital güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Esnaf Odamızın veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kişisel Verilerin Paylaşılması – Aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

· İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, Esvak Esnaf ev Sanatkarlar Eğitim Sağlık ve Huzurevi Vakfı,

· Yetki vermiş olduğumuz, Esnaf Odamız nam ve hesabına faaliyette bulunan kurum ve , temsilcilerimiz,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlar,

· Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler,

· Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ile paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Esnaf Odamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Esnaf Odamıza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya kucukkoyesnafodasi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.